Artikel 3          Groen (G)

3.1             Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor ‘Groen’ (G) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

a      groenvoorzieningen;

b      speelvoorzieningen;

c       bermen en beplantingen;

d      water en waterhuishoudkundige voorzieningen met behoud en ontwikkeling van ecologische oevers;

e      nutsvoorzieningen;

f        parkeervoorzieningen;

g       kunstobjecten;

h      straatmeubilair;

i        voorzieningen voor langzaam verkeer.

 

3.2      Bouwvoorschriften

 

3.2.1         Gebouwen

Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen of speelvoorzieningen, met dien verstande dat:

a      de oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 20 ;

b      de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m.

 

3.2.2      Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a      De bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 12 m.

b      De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.