Artikel 10    Wonen (W)

10.1         Bestemmingsomschrijving

 

De op de plankaart voor ‘Wonen’ (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

a      wonen in de vorm van vrijstaande woningen waarbij geldt dat per bouwvlak niet meer dan één woning is toegestaan;

b      aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven;

c      tuinen, erven en verhardingen;

d      water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

10.2         Bouwvoorschriften

10.2.1Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a      Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd.

De voorgevelrooilijn mag uitsluitend worden overschreden met een erker, balkon of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

1     De overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,5 m.

2     De afstand tot de openbare weg mag niet minder bedragen dan 2 m.

3     De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw.

4     De breedte van een erker mag niet meer bedragen dan 50% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw.

b      De goothoogte mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven.

c      De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven.

10.2.2Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a      Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

b      Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd.

c      De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 80 .

d      Voor zover de oppervlakte van de strook grond achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw meer bedraagt dan 200 mag de onder c geregelde gezamenlijke oppervlakte worden vermeerderd met 10% van deze overmaat tot in totaal maximaal 100 .

e      Indien de bestaande oppervlakte reeds meer bedraagt dan genoemd onder c en d geldt deze bestaande oppervlakte als maximaal toegestane oppervlakte.

f        Bij vrijstaande hoofdgebouwen dient één der zijstroken vrij van aan- en uitbouwen en bijgebouwen te blijven tot de lijn evenwijdig aan en op een afstand van 25 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw.

g      De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m, indien de bestaande bouwhoogte reeds meer bedraagt geldt deze hoogte als maximaal toegestane bouwhoogte.


10.2.3Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

a      De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1 m.

b      De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 

10.3         Gebruiksvoorschriften

 

Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie zowel in het hoofdgebouw als (vrijstaand) bijgebouw, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

a      De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 30 danwel worden uitgeoefend in het vrijstaande bijgebouw, waarbij de gehele oppervlakte van het bijgebouw mag worden gebruikt.

b      Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

c      Voor aan huis gebonden bedrijven geldt dat deze moeten passen binnen de woonomgeving, waarbij geldt dat alleen bedrijven zijn toegestaan zoals aangegeven in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage bij de voorschriften).

d      Detailhandel is niet toegestaan.

e      De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

 

10.4         Wijzigingsbevoegdheid

 

a   Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigingen door toevoegingen van bouwvlakken in die zin dat ter plaatse van de aanduiding ‘gebied met wijzigingsbevoegdheid 1’ 15 woningen kunnen worden gebouwd, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

1      Bij het toepassen van de wijziging mag er geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen.

2      De woningbouw onderdeel uitmaakt van het stedenbouwkundige plan van de het aangrenzende gebied.

b      Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigingen in die zin dat ter plaatse van de aanduiding ‘gebied met wijzigingsbevoegdheid 2’ twee vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

1      Bij het toepassen van de wijziging mag er geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen.

2      Een van de woning dient georiënteerd te worden op de Sonniuswijk, de ander woningen dient gerealiseerd te worden ten noorden van de bestaande woning.

3      De voorschriften van de bestemming ‘Wonen’ zijn van overeenkomstige toepassing.