Artikel 11    Wonen - Woonwagens (W-W)

11.1         Bestemmingsomschrijving

 

De op de plankaart voor ‘Wonen - Woonwagens’ (W-W) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

a      wonen in de vorm van woonwagenwoningen, waarbij het totaal aantal woonwagenwoningen binnen het bestemmingsvlak niet meer dan 12 mag bedragen;

b      aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven;

c      tuinen, erven en verhardingen;

d      water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

11.2         Bouwvoorschriften

11.2.1Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende voorwaarden:

a      Gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de plankaart aangegeven bouwvlakken worden gebouwd.

b      Per bouwvlak mag maximaal één standplaats aanwezig zijn, met dien verstande dat per standplaats maximaal één woonwagenwoning aanwezig mag zijn.

c      Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

d      De goothoogte van een woonwagenwoning mag niet meer bedragen dan 3 m.

e      De bouwhoogte van een woonwagenwoning mag niet meer bedragen dan 4,75 m.

f        De onderlinge afstand tussen woonwagenwoningen mag niet minder bedragen dan 2 m.

11.2.2Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

a      De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1 m.

b      De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 

11.3         Gebruiksvoorschriften

 

Binnen de bestemming ‘Wonen - Woonwagens’ is de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

a      De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 30 .

b      Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

 

c      Voor aan huis gebonden bedrijven geldt dat deze moeten passen binnen de woonomgeving, waarbij geldt dat alleen bedrijven zijn toegestaan zoals aangegeven in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage bij de voorschriften).

d      Detailhandel is niet toegestaan.

e      De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.