Artikel 15    Bergbezinkbassin (dubbelbestemming)

 

15.1         Doeleindenomschrijving

 

De op de plankaart voor Bergbezinkbassin (dubbelbestemming) aangewezen gronden zijn naast de overige daaraan gegeven bestemmingen primair bestemd voor de volgende doeleinden:

a      de aanleg, instandhouding en/of bescherming van een bergbezinkbassin:

b      groenvoorzieningen.

 

15.2         Bouwvoorschriften

 

In afwijking van hetgeen elders in deze voorschriften is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze bestemming begrepen grond uitsluitend worden gebouwd bouwwerken tot een maximale bouwhoogte van 3 m voor de aanleg en instandhouding van het bergbezinkbassin.

 

15.3         Vrijstellingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in 15.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden, met dien verstande dat het behoud van de functie van het bergbezinkbassin dient te zijn gewaarborgd.

 

15.4         Aanlegvoorschriften

15.4.1Aanlegvergunning

Het is verboden op de gronden met de bestemming Bergbezinkbassin (dubbelbestemming) zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a      het uitvoeren van graafwerkzaamheden;

b      het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;

c      het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;

d      het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte.

15.4.2Uitzonderingen

Het in lid 15.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a      het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;

b      reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.


15.4.3Toelaatbaarheid

De in lid 15.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien het behoud van de functie van het bergbezinkbassin is gewaarborgd.