Artikel 3   Agrarisch (A)

3.1     Bestemmingsomschrijving

 

De op de plankaart voor 'Agrarisch' (A) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a      agrarische doeleinden, in de vorm van agrarische bodemexploitatie met bijbehorende voorzieningen;

b   paden en wegen;

c   water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

d   extensief recreatief medegebruik.

 

3.2     Bouwvoorschriften

 

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

 

3.3     Vrijstellingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3.2 voor het bouwen van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van het agrarisch grondgebruik waarbij de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.

 

3.4     Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Bos' ten behoeve van de ontwikkeling van bos, natuur en/of landschap, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a      De wijziging pas plaatsvindt nadat de aankoop/overdracht in voldoende mate verzekerd is of al heeft plaatsgevonden.

b      De wijziging ten behoeve van behoud en/of ontwikkeling van bos en natuur pas plaatsvindt nadat verzekerd is dat een aaneengesloten bosgebied van voldoende omvang kan ontstaan.