Artikel 8   Tuin (T)

8.1     Bestemmingsomschrijving

 

De op de plankaart voor ‘Tuin (T)’ aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen.

 

8.2     Bouwvoorschriften

8.2.1    Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a      De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.